Kontraster - som dag och natt...

on 23 september 2010

av maxell

I det här inlägget fokuserar vi på att skapa med kontraster med hjälp av färg. Vi tar utgångspunkt i de traditionella kontrastfärgerna och utvidgar det hela mot komplementfärger för att erhålla några av flera former av kontrastverkan i våra alster.

Natten som passerat var en speciell natt. Den 23e september klockan 03:09 UTC alternativt den 23 september klockan 04:09 svenskt tid inföll den så kallade höstdagjämningen för år 2010. Denna natt är en av två nätter på ett år som motsvaras av exakt lika långa dagar. Visst har vi väl märkt att det blir mörkare och mörkare nu när hösten kryper på? Efter i natt kommer vi att märka det än mer eftersom nätterna kommer att bli längre än dagarna.

Natt och dag är kontraster till varandra. Vi spånade vidare på detta och fastnade för kontraster i skapandet. Alla använder kontraster i sitt skapande. En del gör det medvetet medan andra gör det omedvetet. Vi börjar med att kika närmare på kontraster och presenterar några av flera viktiga teorier samt fakta och även tips och råd kring ämnet i relation till färg. Detta för att lära mer om hur vi kan använda och arbeta med färg och kontraster när vi skapar. Denna grund återkommer sedan i den senare delen av inlägget i samband med att vi presenterar våra alster. På så sätt utgör våra alster exempel för den första teoretiska delen.

Färg och kontraster
Kontraster är ett brett begrepp som inkluderar en hel rad egenskaper, teorier och tekniker som rör färger och deras kontrasteffekter. Först finns det en rad fysikaliska egenskaper som gör att en färg är en färg. Vidare påverkar kontextuella, perceptionella och temporära faktorer hur färg uppfattas i en viss given situation, miljö eller kontext. Här handlar det om att ta hänsyn till en människas preferenser, smak, livstil och kulturella normer som alla påverkar hur en färg uppfattas. Det finns också vissa inlärda associationer till färg som gäller över kulturella och kontextuella skillnader. Som ett exempel associeras vanligen en röd färg till exempelvis spänning och romantik och samtidigt fungerar det som en signal för fara. Slutligen handlar det också om att två människor kan uppfatta olika kontraster när färger blandas. Detta kan bero på fysiologiska egenskaper som till exempel medfött färgseende (inkl färgblindhet), synskador och åldrandet (uppfattningen av färg förändras med stigande ålder). Vanligen minskas den visuella effekten av färgkombinationer. Två färger som skapar skarpa kontraster för en person med normal syn kan vara svåra att urskilja för en person med en visuell störning.

Kort sagt varierar människans uppfattning av hur en färg uppfattas, vilka färger som tillsammans skapar skarpa kontraster samt vilken färg som bäst kompletterar en annan färg. Det är här viktigt att komma ihåg att det är kontrasten som skapas av färger som placeras intill varandra som gör dem mer eller mindre urskiljbara snarare än hur enskilda färger uppfattas när de står för sig själva.

Inom scrapping är färger centrala och det hela bygger på både kontraster och färgmatchning. Titta på några mönsterpapper och du kommer att se att många av dem baseras på färger som kompletterar varandra, det vill säga så kallade komplementfärger. Samtidigt utgår de flesta serier av mönsterpapper med matchande dekorationer i sin helhet ifrån komplementfärger som gör att de tillsammans matchar varandra. Detta gör det enkelt för den som skapar genom att färgmatchningen och även kontrastskapande redan är gjort.

Vi kan också göra såväl matchning som kontrastskapande själv. Nu skapar inte alla med utgångspunkt från färg eller färger, men vi kan ofta se att alster bygger på komplementfärger som både matchar och skapar kontraster även i de fall där skaparen valt mönsterpapper och dekorationer fritt. För en del kommer detta naturligt medan det är svårare för andra att se vilka färger som passar ihop och förhoppningsvis även ger en god kontrastverkan.

Vi på Skrotboken fokuserar i detta inlägg på kontrastverkan i skapandet genom att utgå från klassiska kontrastfärger och utvidga det begreppet med komplementfärger samt kontrastverkan i allmänhet. När vi talar om färger i termer av såväl kontraster som matchning (eller färger som kompletterar varandra) kommer vi osökt in på ett par viktiga begrepp.

Det första begreppet är kontrastfärger. De traditionella kontrastfärgerna som ger skarpa kontrasteffekter är

blå och orange
lila och gul
röd och grön

vit och svart
Detta gäller när var färg är i en klar och ren nyans. När ett av dessa färgpar samsas på samma yta skapas intresse och spänning. Ibland säger man att bilden vibrerar. I regel är det inte helt enkelt att skapa lyckade kontrasteffekter med rena klara kontrastfärger eftersom den skarpa kontrasteffekten lätt kan ge ett rörigt intryck. Du har säkert sett att bokstäver i en viss klar färg som placeras mot en bakgrund i dess klara kontrastfärg leder till att texten blir otydlig. För svart och vitt har du kanske råkat på denna kända figur - en så kallade "Hermann-grid".


En Hermman-grid
Hur många svarta prickar kan du se i bilden?
Det finns inga svarta prickar i denna bild...

Bild av maxell

Fenomenet kallas för färgkontrast, simultankontrast eller assimilation. Orsaken är att färgerna smittar av sig till den närliggande ytan som för ögat får en nyans av den första färgens komplementfärg. Ett vardagligt exempel på simultankontrast som vi snart får uppleva är att en solig vinterdag ter sig den vita snön som blå och omgiven av ett gult skimmer.

Detta visuella fenomen kan utnyttjas när du vill hitta en färgs komplementfärg. Titta på en yta som har en viss färg i minst 20 sekunder. Flytta sedan blicken till en neutral yta som är vit eller ljust grå. Du kommer att se en efterbild och den färg du ser är den första färgens komplementfärg. Fenomenet med denna efterbild kallas för succesionskontrast. Prova med denna bild.


Fixera blicken på flagga och betrakta den i minst 20 sekunder. Flytta sedan blicken endera åt höger eller vänster ut från bilden mot den vita neutrala ytan. Du kommer att se en efterbild som påminner som den brittiska flaggan Union Jack.

Prova sedan gärna att göra detta försök med olika färger och du kommer att se att efterbilden alltid har kontrastfärgen till den första färgen eller de första färgerna som du tittade på.

Vidare är det i grunden samma fenomen som gör att en färg upplevs olika stark beroende på bakgrunden. Du har säkert märkt att mot en vit yta förefaller en färg vara mörkare och mindre mättad, medan samma färg mot en mörk bakgrund verkar ljusare och intensivare. Ett annat klassiskt exempel är en bild som denna.


Vilken grön ruta ser grönast ut på den översta raden och vilken röd ruta ser rödast ut på den nedre raden?
Alla de inre rutorna har på var rad samma nyans av grön respektive röd.

Bild av maxell

Det mänskliga ögat kan alltså uppfatta att en och samma färgade yta kan variera i färg beroende på omgivningen och de tydligaste kontrasterna uppkommer när vi använder komplementfärger.

Men vänta nu. Komplementfärg? Är det samma som kontrastfärg?

Kontrastfärg avser i regel endast de klara nyanserna av respektive färg med tillägg av svart och vitt som ett eget kontrastfärgspar. I praktiken ser vi inte alltid helt rena och klara färger. Istället har var färg inslag av endera mer vitt eller mer svart i sig. En ljusare färg har en högre grad av vit färg i sig och dessa färger benämns oftast som pasteller. En mörkare färg har en högre grad av svart i sig och dessa färger brukar kallas för mättade eller dova färger. Självklart har alla varianter av färger en motsvarande färg, en komplementfärg, och det hela fungerar i grunden på samma sätt som för kontrastfärgerna. En ljust röd färg har en ljust grön färg som komplementfärg, en klart röd färg har en klart grön färg som komplementfärg (och även kontrastfärg) medan en mörkt röd färg har en mörkt grön färg som komplementfärg. Med tanke på att människor uppfattar färger och kontraster på olika sätt kan det hända att en ljust röd färg motsvaras av en mörkare grön färg för någon individ. Det hela är alltså delvis subjektivt även om färgparen i regel följer samma indelning som kontrastfärgerna, det vill säga blå-orange, gul-lila, röd-grön samt svart-vit.

I ett bredare sammanhang avses med komplementfärg två färger som är varandras direkta motsatser och samtidigt kompletterar de varandra. Var färg har en motsvarande färg som den står i direkt relation till. Placeras komplementfärgerna tillsammans sida vid sida kommer båda färgerna att förstärkas på grund av kontrastverkan. Detta beror på att kontrastfärgerna alltid dras till varandra. För ögat ser var kontrastfärg mer kulört eller färgintensiv ut när den är tillsammans med sin komplementfärg jämfört med när var färg ses för sig. Detta innebär till exempel att grönt är aldrig så grönt som när du ser det mot en röd bakgrund.


Grönt syns bättre mot en röd bakgrund jämfört med en annan färg på bakgrunden.

I ovanstående bild är den gröna rutan tydligare i alla de tre fallen som ligger längst till höger eftersom dessa tre bakgrunder innehåller inslag av röd. Intressantast blir den andra gröna rutan räknat från höger, det vill säga den som ligger mot en klart röd bakgrund. Notera att den gröna färgen verkligen är grön här samt hur stark den röda färgen ter sig när den är tillsammans med en grön yta.

Bild av maxell

Detta utnyttjas av många. Ett vardagligt klassiskt exempel är trafikljusen där rött och grönt är komplementfärger. Kunskapen om komplementfärger och (skarpa) kontraster utnyttjas för såväl varningsskyltar, logotyper som reklam. Inom konsten används i stort sett alltid något inslag av komplementfärger i ett verk för att skapa en estetiskt tilltalande helhet. Ibland är det framträdande och ibland är det mer subtilt vilka komplementfärger som använts. Komplementfärger används alltså av alla som skapar på något vis vare sig det handlar om målande eller skapande konst, inredning, design i allmänhet eller - självklart - scrapping.

Vi känner nog till att alla detaljer på ett alster som har samma färg verkar höra ihop. Överlag dras det mänskliga ögat till saker eller bildelement som har något gemensamt. Det kan vara samma färg, form eller ljushet/mörkhet. Det kan, som vi noterat här ovan, också vara komplementfärger eftersom dessa färger dras till varandra. I det här sammanhanget är det viktigt att avslutningsvis poängtera att när vi aktivt använder oss av kontrastfärger, komplementfärger och kontrastverkan bör vi vara beredda på att få en del mindre bra kompositioner på vägen till de bra kompositionerna. :)

Skrotboken använder kontraster
Här nedan ges våra tolkningar där vi använder kontraster baserat på färg. Vi har utgått från de traditionella kontrastfärgerna, det vill säga blå-orange, gul-lila, röd-grön samt vit-svart i sina rena klara former. Sedan har vi vidgat begreppet och tagit med komplementfärger, det vill säga färger där andel av vit eller alternativt andel av svart har ökats. Eftersom vi alla ser kontraster på olika sätt i kombination med att scrapbookingmaterial kommer i givna nyanser av var färg har vi också tillåtit frihet i valet av komplementfärger.

Presentationen följer indelningen med de fyra kontrastfärgsparen. Var alster har fokus på de två färger som ingår i ett av de ovan angivna färgparen. Under varje rubrik och på samma alster kan det dock finnas flera nyanser av var färg på grund av att vi inte varit benhårda på att det ska vara korrekta komplementparsfärger. Dessutom kan vi inte garantera att avbildningarna av alstren verkligen återspeglar rätt färgnyans. I texten anges dock färgerna som ljus, klar eller mörk när vi beskriver hur vi arbetat med färger och konstraster. Det innebär att alla bör kunna följa resonemanget och finna inspiration till sitt eget skapande. :)

Vi inleder med en layout av Sam och Bi där de använder flera kontrastfärger för att skapa en intressant ram runt hela alstret. Här är fokus på rena klara färger. Notera hur färgerna verkligen förstärker varandra och skapar såväl spänning som intresse i layouten.


Ett sant teamwork mellan mor och dotter.

Sam satt och "lekte" med de provbitar jag tagit fram då jag skulle göra en modell av färgcirkeln (för utbildningssyfte). Eftersom jag dessutom hade stansat ut blommor i olika färger så satte hon sig och la ut ramens mönster. Eftersom det passade tema kontraster som hand i hansken var det bara att fundera ut vad vi skulle fylla insidan av ramen med. Efter en stunds funderande fick jag ide´n att skildra de kontraster i humöret som vi understundom brottas med just nu. Det är inte lätt att närma sig tonåren.

En duktig och villig modell senare så var upplägget klart. "Livets alla kontraster" Livet som innebär allt från att vara ledsen, glad, rädd, kaxig, arg, nöjd och så vidare.

Layout av Bi och Sam

Efter den "heltäckande" inledningen går vi över till att fokusera på två kontrastfärger i par.

Först är det blått och orange. Jag tycker personligen att det känns som en knepig kombination samtidigt som jag vet att de fungerar tillsammans. Pippins färgstarka kort är övertygande.

Blått och orange passar ihop och förstärker varandra och de vita och ljusa inslagen ger intressanta och på sätt och vis också naturliga övergångar mellan färgerna. Du ser väl att det inte är riktigt vitt utan allt ljust får inslag av orange eller blå(turkos) beroende på hur du flyttar runt och fäster blicken...


Jag har använt kontrastfärgerna orange och turkos. Dels för att jag tycker om starka färger och dels för att man ganska sällan använder just de färgerna. Många tycker nog att speciellt orange är en svår färg. Jag försöker här visa att det inte är så svårt att få till nåt.
Kort av Pippin

Hur är det då med nästa klassiska par av kontrastfärger - lila och gult? Pippin skrev att många nog tycker att orange är svårt att använda. Jag har själv hört flera säga att de inte kan använda gult. Det är en för svår färg. Själv gillar jag att använda och använder ofta gult. Jag har märkt att jag ibland återkommer till att lägga till några lila inslag när jag har gult med i skapandet. Sök i Skrotbokens arkiv så hittar du flera alster med gult... och lila. :)

En annan som provat kombinationen lila och gult är Kosepute. För sin layout använder hon en ljusare gul och en mörkare lila mot en vit bakgrund tillsammans med några spännande inslag av rött. Här noterar vi att den gula färgen är relativt konstant och det gör att variationerna i lila (ljus-klar-mörk) verkligen sticker ut.


Jag använde mig av kontrastfärgerna gult och lila. Jag har använt mig av ljusare gula färger och mörkare lila för att öka på kontrasterna. Det känns som en kombination som är mer vanlig runt påsk, men jag ville inte göra det allt för lätt för mig själv, utan valde att scrappa om något annat, nämligen min katt!
Layout av Kosepute

Nästa alster är gjort av snorsk. Hon använder färgstarka närmast klara nyanser av lila och orange mot en neutral bakgrund i form av så kallat craftfärgat papper. Det är ett brett färgspann med orange-gul och därför får det hela betraktas som kontrastfärg till lila. Samtidigt är orange en rödare gul och som snorsk använder orange på den här layouten fungerar den såväl som en utvidgad komplementfärg som en bas som ger intressanta kontraster.


När vi skulle skapa med kontraster ville jag göra en layout i lila och orange. Färgspannet blev ganska brett med ljuslila-mörklila och gult-orange. Jag frossade loss i papper och dekorationer på ett kraftcardstock.

Roligt att skapa med färgkombinationer som man vanligtvis inte använder!

Layout av snorsk

Nu är det dags att ta steget fullt ut från gult via orange till rött. Rött och grönt är ett kontrastfärgspar som används i flera sammanhang. Jag tänker till exempel på trafikljus. Sedan är det två klassiska färger som förknippas med julen.

Här har jag (maxell) gjort ett julkort - mitt första för året. Det går såklart i julens klassiska färger rött och grönt. Notera att jag valde att hålla mig till en mörkare grön och en mörkare röd tillsammans med några vita inslag för att få en god kontrastverkan.


Flera har redan börjat med dem för länge sedan. Andra har inte kommit igång. Själv har jag gjort årets första... julkort.

Jag valde att hålla mig till de traditionella julfärgerna rött och grönt. Två färger som också är kontrastfärger till varandra. På det här kortet går både den röda och den gröna färgen åt det mörkare hållet och det var ett medvetet val av mig för att maximera konstrastverkan mellan de två färgerna. Sedan är det några få inslag av vitt. Bandet har vita inslag och den uppmärksamme noterar att jag slipat halva kortet för att blotta den vita kärnan. Det är den nedre delen och den fungerar som en snökulle för julgranarna att stå på. :)

Kort av maxell

Efter detta julkort kände jag (maxell) att jag ville använda mig av klarare färger. Därför skapade jag ett alster till - en layout. Jag försökte verkligen hålla mig till samma nyanser av rött och grönt, men ju mer som åkte på desto mer ökade behovet av att komplettera med andra färgnyanser - främst gröna. Det handlar om grön på skalan ljus-klar-mörk som komplement till min gröna grund limegrön (grön med ökat inslag av gul). Allt för att skapa såväl kontraster som balans i helheten.


För den här layouten tog jag fasta på två saker rörande kontraster.

Layouten handlar om mina egna kontraster och min inneboende motsägelsefullhet. Einstein brukar tillskrivas uttrycket om att allt är relativt. Relativiteten har funnits länge i världen och yin och yang för balans är ett klassiskt exempel. Oavsett om jag gillar det relativa eller inte kommer jag inte ifrån att saker och ting kan ses på flera sätt och att balans eller lagom inte alltid är att föredra. ;) Jag kan argumentera för en sak och jag behöver nödvändigtvis inte hålla med i sakfrågan. Ibland skiner såklart min egen ståndpunkt igenom. Till det kommer flertalet tillfällen då jag - till människors förvåning - helvänt i en fråga. Det har dessutom sagts mig att man aldrig vet var man har mig eller vad jag egentligen tycker. Allt detta kan till stor del spåras till vad som vanligen kallas motsägelsefullhet.

Så hur skapar man då om denna kontrastrikhet på ett representativt sätt? Jo, jag valde två kontrastfärger - rött och grönt - tillsammans med ett neutralt färgat foto. Den röda färgen är i stort sett klart röd, medan jag medvetet ville tänja på gränserna och valde en grön färg som går åt gult, det vill säga limegrön. Eftersom det inte är rena klara kontrastfärger valde jag en neutralt vit bakgrund som bas. Sedan började jag skapa och jag slutade inte i första taget. Mer och mer åkte på. Någonstans på vägen tullade jag även på mitt val av att hålla mig till limegrön och därför finns det inslag av andra nyanser av grönt. Trots detaljrikedomen och färgspannet finns det en sammanhållen helhet och en balans. Det hela handlar främst om att jag avstått från att blanda in helt andra färger samt vad, hur och var saker och ting placeras. :)

Layout av maxellNärbilder där skaparen tagit ut svängarna... :)
Layout av maxell

I början av inlägget nämnde vi att färger uppfattas subjektivt. I mitt alster är det stora inslag av subjektivitet då jag valt de gröna nyanserna. Kanske ser det rörigt ut, men i mina ögon är det balans. Samtidigt är det också kontraster. Här spelar den vita färgen stor roll. Utan den skulle vi få ett helt annat intryck.

Hittills har vi tittat närmare på de tre klassiska kontrastfärgsparen. Ett par återstår och dessa utgör grunden för det sista alstret i denna presentation. Även om en del säger att varken vitt eller svart bör räknas som färger är de varandras kontrastfärger. Flera av alstren här ovan använder en eller båda färgerna för att skapa såväl kontraster som balans. Överlag är det ett bra trick eller knep att lägga till inslag av vit och/eller svart i sina alster för att minska risken för ett alltför rörigt intryck. Tänk här på det vi skrev i början av inlägget om hur olika färger ter sig mot en ljus respektive mörk bakgrund. Välj sedan om du ska lägga till vit eller svart eller både och på just ditt alster.

Visst kan vi skapa alster i bara vitt och svart med. Ett färglagt motiv som går helt i gråskala (ljus(=vit)-klar(=grå)-mörk(=svart)) kan vara en fröjd för ögat med alla sina skiftningar, kontraster och harmoni. Vi kan också använda enbart svart och vit på ett alster. Alternativt kan vi vidga begreppet något och göra som Cajaba visar i nästa alster. Cajaba tog fasta på och utgick från kontrastfärgsparet svart-vit och tolkade sedan vidare för sitt personligt anpassade kort. Se, läs och notera färgernas kontrastverkan mot varandra. Notera speciellt hur inslagen av vitt skapar konstrast och samtidigt balanserar mot de övriga mörkare färgerna. Notera också att den röda färgen är mörk och därför går den ihop med svart. Hade den röda färgen istället varit klar eller ljus hade vi uppfattat kortet på ett helt annat sätt...


När jag såg ordet kontrastfärg tänkte jag direkt på två färger som är motsatser till varandra. Tankarna gick till min yngsta dotter som färgat håret ena sidan vitt och andra sidan svart. Numera är det rött och svart. Hon kan även klä sig så, med randigt eller rutigt i två färger. Rätt läckert faktiskt.

Jag har gjort ett sifferkort i rött och svart till henne när hon fyllde 19 år. Lite vitt är också med.

Kort av CajabaSkapartext
Kort av Cajaba

Såg du? Jag gillar speciellt att den svarta och röda färgen verkar sida vid sida. Ibland försvinner den svarta färgen när den blandas med rött, men det gäller inte för Cajabas kort. Hon använder båda färgerna klokt samtidigt som inslagen av vitt ger pricken över i.

Avslutningsvis efterlyser vi alster
Det var vår presentation för denna gång. Förhoppningsvis har du fått inspiration av detta inlägg och kanske kommer du att utveckla ditt skapande med färger och några av alla de kontraster som finns.

Med största sannolikhet kommer vi att återkomma till detta intressanta ämne. Har du något alster eller skapar du något alster där du använt kontrastfärger, komplementfärger och kontrastverkan/kontraster får du gärna lämna en kommentar med länk. Beroende på vad som lämnas in och hur det passar kommer vi att kontakta dig för framtida inlägg. Allt material och alla tankar kring dessa frågor är av intresse - inte minst på grund av subjektiviteten som finns med och inverkar...

Nedan kan vi läsa vidare om höstdagjämningen. Längre ner ges några länkar till tidigare publicerade alster som har en klar relation till kontrastfärger, komplementfärger och kontrastverkan/kontraster.

Om höstdagjämningen
Höstdagjämningen (år 2010: den 23e september klockan 03:09 UTC alternativt den 23e september klockan 04:09 svensk tid) är tillsammans med vårdagjämningen de två dygn på ett år då dag och natt är lika långa över hela jordklotet. Visst har vi alla märkt hur mörket krypit sig på och gjort dagarna kortare? Det börjar med sommarsolståndet (år 2010: den 21a juni klockan 11:28 UTC alternativt den 21a juni klockan 12:28 svensk tid). Efter den sommardagen blir dagarna kortare och kortare på det norra halvklotet. När sedan höstdagjämningen infallit blir dagarna på det norra halvklotet kortare än nätterna. Detta innebär att det nu blir mörkare och mörkare tills det vänder igen med först vintersolståndet (år 2010: den 21a december klockan 23:38 UTC alternativt den 22a december klockan 00:38 svensk tid) och sedan vårdagjämningen (år 2011: den 20e mars klockan 23:21 UTC alternativt den 21a mars klockan 00:12 svensk tid).

Intressant att notera är att höstdagjämningen alltid infaller runt den 22a september på det norra halvklotet men det södra halvklotet har höstdagjämning när vi har vår. Där infaller höstdagjämningen alltid kring den 20e mars.

Skrotbokens länkar
Julens färger - del 1: Röd - De flesta alster har kombinationen röd-grön
Julens färger - del 2: Grön - Alla alster har kombinationen grön-röd
Påsken går i pastell - Innehåller flera alster med gul-lila
Vi hämtar inspiration från böcker - Här används vit-svart (med gråskala) på en layout av maxell
Trooping the color - Här används relativt färgstarka klara färger av blå, röd och grön tillsammans med betydande inslag av svart och några mer neutrala färgernyanser på ett kort av Lillylva och rött-grönt på en layout av Janniche, ett kort av Janniche och en layout av snorsk
Ätbart! - Här används blå-orange för en blomma som är en färgstark detalj på ett kort av Bi
Dillkronor i kräfttider och andra tider - Här används röd-grön och vit på placeringskort av maxell och röd med vissa inslag av grön på en layout av maxell och en layout av Cissi
Tur i oturen - Här används blå-orange med betydande inslag av craftfärg och vit på en layout av Jajisses och röd-grön med betydande inslag av vit på en layout av Kosepute
Måla med fingerfärg - Här används relativt klara färger (blå-gul-grön-röd) tillsammans med betydande inslag av vitt på en layout av maxell
Tavelstöld - Här används vit-svart på ett kort av maxell
På spåret - Här används blå(turkos) tillsammans med orange (och gult) på ett kort av Sayurii och ett kort av Skberg74. Blå-orange och röd-grön används sida vid sida tillsammans med betydande inslag av vit på en layout av Kosepute

0 kommentarer: