Vetenskapliga symboler

on 6 september 2012

av maxell

Idag har vi skapat alster där vi använder oss av minst en vetenskaplig symbol.

Detta inlägg är med allmän anledning av alla vetenskapliga upptäckter och framsteg. Idag, den 6e september uppmärksammar vi två händelser som i grunden baseras på vetenskap.

Först handlar det om att den 6e september 1862, det vill säga för 150 år sedan, avled Gustaf Erik Pasch. Han var svensk kemist och uppfinnare av bland annat säkerhetständstickan. Den första tändstickan lanserades under 1830-talet. Det var en trästicka doppad i gul fosfor som kunde antändas när som helst. Pasch kom på att i stället använda röd fosfor och separera de verksamma ingredienserna. En del av antändningsmaterialet lades på ett plån och de andra doppades på stickan. Eftersom Paschs tändsticka inte kunde antändas lika lätt kallades den för säkerhetständsticka och han fick patent på sin uppfinning 1844. De första säkerhetständstickorna tillverkades den 1a oktober 1844. Dock uteblev framgångarna då stickorna blev för dyra och plånet åldrades snabbt. Fabriken lades ned 1848 och säkerhetständstickan föll i glömska tills de togs upp igen några år senare av bröderna Lundström i tändsticksstaden Jönköping.

Den andra händelsen är att den 6e september 1492, det vill säga för 520 år sedan, avseglade Christofer Columbus från Kanarieöarna på sin först resa västerut. Seglatsen hade påbörjats den 3e augusti samma år, men fick göra uppehåll en månad på Kanarieöarna reparera ett brott på skeppsmasten på Pinata. Denna resa grundade sig på Columbus tänkte, cirka 1480, att det skulle finnas en sjöväg till Indien åt väster från Europa. Idén gick tillbaka ändå till Aristoteles och Columbus fick stöd av andra lärda, till exempel Pierre d'Ailly. Han läste även Marco Polos böcker och möjligen kunde han, under sina resor i norr, ha hört talas om vikingarnas färder till Nordamerika. I praktiken fanns det indicier för att det existerade land väster om Europa. Ett exempel är att det hade drivit i land trä vid Azorerna. Redan under antiken var det känt att jorden var rund och under 1400-talet blev det allmänt accepterat bland sjöfarare och de högre stånden. Frågan var mer relaterad till hur lång sträcka skulle överbryggas för att sjövägen nå Indien västerut. Columbus fick hjälp av, bland annat, samtidens störste kosmograf - astronomen Paolo dal Pozzo Toscanelli i Florens. Till honom skickade Columbus ett brev där han bad som astronomens åsikt om hans plan att nå Indien genom att segla västerut, bad om upplysning om den kortaste och lämpligaste vägen, samt bifogade en liten jordglob han själv gjort. Han fick svar med ett brev och en karta. Vad som hände efter det är allmänt känt och utlämnas från detta inlägg.

Båda dessa händelser har vetenskaplig anknytning och därför väljer vi att använda oss av minst en vetenskaplig symbol på våra alster.

Vetenskap och vetenskapliga symboler
Vad är vetenskap? Kort och enkelt sagt är vetenskap utveckling av tidigare okänd kunskap med hjälp av systematiska metoder. Denna kunskap ska vara falsifierbar, det vill säga ge förklaringar och göra förutsägelser som kan prövas samt bygga på en teori som är formulerad så att den kan motbevisas om den är felaktig.

Ett annat sätt att förklara vetenskap är att det är den forskning som publicerats i vetenskapliga publikationer. För att bli publicerad krävs, bland annat, att arbetet granskats av oberoende referenter och/eller en opponent vid en annan institution samt att resultat och slutsatser har ett nyhetsvärde och egentligen inte var förväntade när forskningen inleddes. Vidare ska argumentationen vara saklig, forskningen ska bygga på systematiska metoder som redovisas så att andra kan upprepa experiment, kontrollera resultat och bedöma slutsatsernas tillämplighet och tillförlitlighet. Vanligen krävs det också att publikationen refererar till och bygger vidare på annan tidigare forskning inom området.

För kommunikation använder vetenskapen olika symboler som ett gemensamt språk. Det handlar om matematiska symboler och formler, kemiska beteckningar och strukturer och så vidare. Några av dessa symboler är allmänt kända medan andra är mindre kända utanför forskningsvärlden. Vi använder oss av både och i detta inlägg.

Kemi
Pippin har gjort en layout med en välkänd kemisk beteckning (eller vetenskaplig symbol). Det handlar om livsnödvändigt vatten som hon dokumenterat i dess tre olika faser.


Jag har gjort en layout om H2O, det vill säga vatten. Det är ju något som ingen av oss klarar sig utan. Här ser man hur vatten skiftar i naturen, vilket är ganska intressant egentligen.
Layout av Pippin


På Pippins layout finns bokstavsbeteckningen för vatten. Vatten kan också ritas med hjälp av kemiska strukturer. Ett exempel där kemiska strukturer inspirerat till ett mönster på ett alster återfinns via länkarna sist i detta inlägg.

Matematik
Även matematik ingår i naturvetenskaperna. Det gäller även om matematik inte är naturvetenskap i egentlig mening genom att dess teorier inte generellt kan verifieras empiriskt utan istället är konstruerade med hjälp av axiom och deduktion, det vill säga logiska resonemang. I praktiken ingår matematiken i alla vetenskaper genom att den är en förutsättning för att kunna uttrycka vetenskapliga modeller. Med den bakgrunden är det logiskt :) att matematiken har många symboler. Här har Chruss använt de välbekanta + och = för att skapa tal. Hon ger sig även på en matematisk beräkning och hittar hur kortet kan användas...


Jag har inte gott om stämplar med vetenskapliga symboler men däremot hittade jag ett läckert papper med ett plustecken. Eller flera...

Dels har du 3+4=7, sedan "opponer" finns 9+5=14 3 ggr och lite annan matematik på fakturan. De 4 talen bli ju 49 så det kan vara lämpligt till en som fyller 49 :) Jag har lagt mönsterpapperet som ett skydd på cardstocken och slagit i 2 eyelets med band.

Kort av Chruss


Några andra alster med matematiska symboler hittar du genom att följa länkarna sist i detta inlägg.

Medicin och anatomi
Medicin hör till de äldsta erkända vetenskaperna. Medicin är den vetenskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar samt att upprätthålla mänsklig hälsa och att undvika död. Traditionellt sett har medicin setts som både en vetenskap och en konstform och ordet medicin kommer från det latinska ars medicina som betyder just läkekonst. Medicin har en naturlig en närhet till naturvetenskapen. Ibland räknas det som en del av naturvetenskapen samtidigt som det helt klart är ett eget vetenskapsområde. Här visar vi två alster med fokus på medicin som vetenskap, men där den mer allmänna naturvetenskapen också är med. Först är det jag själv (maxell) som skapat en layout om medicin som vetenskap. På min layout återfinns klassiska symboler för medicinen och läkekonsten blandat med rent anatomiska bilder eller symboler samt en matematisk symbol.


Vetenskap är min vardag och jag har därför en hel del att välja på. Här valde jag att scrappa om medicin som vetenskap och mina tankar kring det skrev jag på baksidan av layouten.

På framsidan finns ett foto på medicinsk provutrustning som kompletteras med högst relevanta symboler. Det är Eskulapstaven bestående av en orm som ringlar runt en stav. Denna symbol, som är läkekonstens traditionella symbol förväxlas ofta med Kaducé. Den senare är Hermes häroldsstav och symboliserar bland annat handel, medan den förra kommer från att läkedomsguden Asklepios hade staven som attribut. Det är också Hygieias skål (en orm som ringlar uppför en skål) som används av apotekare. Hygieia var Asklepios dotter och hälsans och renhetens gudinna. Ja, hygien kommer från hennes namn. Hon har även gett namn åt Hygieias pentagram som också finns med på layouten. Detta pentagram användes av Pythagoréerna, anhängare till Pythagoras, och i pentagrammet såg de matematisk perfektion.

Layout av maxellLäkande närbilder...
Layout av maxell


Lillylva har också använt sig av anatomi för sitt underfundiga kort.


Vetenskap för mig kan vara så oändligt mycket. För mig ligger anatomi varmt om hjärtat. Vet inte om det räknas till ren vetenskap som olika formler osv, men jag tycker det är fantastiskt hur människans kropp är uppbyggd...
Kort av LillylvaAnatomiska närbilder...
Kort av Lillylva


För att kommentera Lillylvas egen fundering om anatomin räknas som en vetenskap är svaret ja. Anatomin är en del av den medicinska vetenskapen och det handlar då om teoretisk medicin. Teoretisk medicin handlar, bland annat, om människokroppens byggnad och funktioner, sjukdomar och deras orsaker samt botemedel. Förutom anatomi ingår, till exempel, biokemi, cytologi, farmakokinetik, farmakologi, genetik, mikrobiologi, patologi och toxikologi. Var och en av dessa delvetenskapsområden bidrar till det som medicinen som vetenskap handlar om och var och alla ha de sina symboler för att kommunicera.

Avslutning
Detta inlägg lyfter fram naturvetenskapen och medicinvetenskapen. Det finns dock fler vetenskapliga områden. Enligt Högskoleverket delas den akademiska forskningen idag in i fyra vetenskapsområden: naturvetenskapligt (studerar naturen och dess lagbundenhet, men innefattar även matematik och formella vetenskaper), tekniskt (studerar principer för mänskliga artefakter), medicinskt (som i vissa andra sammanhang betraktas som del av naturvetenskapen) samt humanistiskt-samhällsvetenskapligt. Det senare vetenskapsområdet kan i sin tur delas upp i humaniora (studerar människan som kulturell varelse) samt samhällsvetenskap (inklusive beteendevetenskaperna; studerar samhället och mänskligt samspel).

Alla vetenskapliga områden har sina symboler för att kommunicera sina upptäcker och resultat samt för att bygga modeller och metoder. En hel del av dessa symboler förekommer i vår vardag utan att vi tänker på det. Vilka vetenskapliga symboler kommer du själv att tänka på och hur kan du använda dem i ditt skapande?

Skrotbokens länkar
- Tigerrandigt av maxelll - Innehåller en layout av maxell med en matematisk ekvation
- Lösenord av maxell - Inlägg från 2012 med alster där vissa symboler som också är vetenskapliga symboler eller tecken används
- Utmärkelser i Alfred Nobels anda av Bi - Inlägg från 2011 i samband med Nobelfesten
- Tänt var det här! av maxell - Innehåller en altrad pärm av maxell där vetenskapliga beräkningar återfinns på ett mönsterpapper
- Pi på cirklar av maxell - Inlägg från 2009 där inspirationen kommer från den matematiska symbolen π och där π förekommer på ett kort av Bi
- Filmtajm - Inspireras av filmens underbara värld av maxell - Inlägg från 2009 där maxell inspirerats av kemiska strukturer för att göra mönster på en layout
- Alfred Nobel och jag av Bi - Inlägg från 2008 med anknytning av den största vetenskapliga prisutdelningen - Nobelfesten

0 kommentarer: